Cwestiynau Cyffredin Triathlon Pwllheli

Cwestiynau Cyffredin

1. Faint oed sydd rhaid i mi fod i gymryd rhan?

Rhaid bod o leiaf 16 mlwydd oed.

triathlon pwllheli 2016 021x6002. Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gofrestru ar y we?

Cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau fydd yn  cynnwys amseroedd cychwyn a gwybodaeth bwysig eraill. Yn y cyfamser cadwch lygad ar ein tudalennau facebook a twitter yn ogystal â gwefan Plas Heli a’r gyfer unrhyw ddiweddariadau.

3. Cofrestru ar y penwythnos – pryd a lle?

Bydd modd cofrestru ar ddydd :

Sadwrn 1af o Orffenaf yn Plas Heli rhwng 12:00 a 15:00, yna

Sul yr 2ail o Orffenaf yn Pla Heli rhnwg  08:00 a 09:00.

Annogwn gynifer ohonoch phosibl i gofrestru ar y dydd Sadwrn i osgoi rhuthro ac i wneud petha’n haws i chi ar y dydd Sul. Mae'n rhaid i bawb gofrestru er mwyn casglu eich pecyn digwyddiad.

Bydd eich pecyn digwyddiad yn cynnwys eich rhif a’r “chip” amseru. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi allu sicrhau fod gennych feici(au) addas, helmedau (gorfodol), rhifau brys ac ati.

4. Ble mae'r lleoliad?

Plas Heli, Glan Y Don, Pwllheli, LL53 5YT.

5. Parcio ar y diwrnod?

Gofynnir yn garedig i chi barcio AM DDIM ym maes parcio wrth ochr Plas Heli.Pwllheli(dim ond 50 llath o’r ardal cyfnewid). Rydym yn argymell eich bod yn dod a’ch beic gyda chi ar ôl parcio yn y maes parcio. Er diogelwch gofynnwn i chi beidio â reidio’ch beic. Bydd raciau beics wedi eu darparu yn yr “ardal cyfnewid” yn y Ganolfan Hamdden.

5. Pryd mae’r Triathlon ac am faint o’r gloch?

Dydd Sul, 2ail o Orffenaf 2017.  Bydd y criw/wave nofio cyntaf yn cychwyn am 11:00 felly mae angen i gystadleuwyr fod yn Plas Heli ar y fan hwyra 9:30am.

 triathlon pwllheli2x400

6. Gwybodaeth ar y diwrnod?

Byddwn yn rhannu gwybodaeth â’r holl gystadleuwyr ym Mhrif Neuadd y Ganolfan am 10:00.  Mae’n rhaid i bawb fod yn bresenol.

7. Beth sy'n cael ei gynnwys ym mhris y digwyddiad?

 • Toiledau a chawodydd gwryw a benyw
 • Cyfleusterau parcio (gosod map o faes parcio)
 • Amseru electroneg
 • Ffotograffiaeth broffesiynol
 • Cymorth mewn argyfwng
 • Medal i orffenwyr
 • Pecyn rhodd wrth gofrestru
 • Y ffordd wedi ei farcio efo arwyddion a marshalls.

9. Allaf i ddefnyddio beic mynydd?

Er mai beic ffordd fydd fwyaf addas, gallwch ddefnyddio beic mynydd.

10. Sut fedra i ddod o hyd i fy amser?

Drwy rhoi eich rhif ffôn symudol pan fyddwch yn cofrestru efo cwmni TDL ar-lein yn golygu y byddwch yn cael eich amser gorffen wedi ei anfon i chi gan neges testun unwaith y byddwch wedi cwblhau y ras. Bydd canlyniadau Byw hefyd ar gael ar y we yn www.chiptimes.biz

11. Beth yw'r polisi Ad-daliad?

Hawl y trefnwyr yn unig yw penderfynu ar unrhyw ad-daliad / trosglwyddiadau.

12. Lle fedra i aros dros nos?

Ewch i wefan Ymweld ag Eryri am fwy o fanylion.

LlynCoastalSportivex30013. A fydd unrhyw gymorth meddygol?

Mi fydd Ambiwlans St John’s yn bresennol yn ogystal â swyddogion Cymorth Cyntaf.

14. Cefnogaeth Mecanyddol

I'w gadarnhau

16. A oes unrhyw le i gael rhywbeth i'w fwyta ac yfed?

Mi fydd lluniaeth a’r gael yn Plas Heli.  Cynhelir y cyflwyniad yn Plas Heli(Prif Neuadd) . Mi fydd bwyd a diod a’r gael o’r Deck Cafi/ Bar a’r eich cyfer chi.

17. Beth yw Rheolau y Digwyddiad?

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o dan reolau Triathlon Prydain.

Rydych yn derbyn y rheolau hyn trwy gofrestru i’r digwyddiad.

 • Mae gwisgo helmed beicio o Safon CE EN1078, ANSI z().4, SNELL B90 yn hanfodol. Nid yw marc CE yn farc o safon ac ni ddylid ei ystyried fel marc a gaiff ei dderbyn
 • Bydd cofrestru ar-lein yn cael ei ystyried fel derbyniad o reolau corff llywodraethu.
 • Bydd cystadleuwyr yn cystadlu yn y digwyddiad triathlon yn cynnwys nofio mewn dŵr agored, beicio ar y ffordd ac yn rhedeg o gwmpas yr harbwr.
 • Bydd Gwisgo siwtiau gwlyb ar gyfer y ddisgyblaeth nofio yn orfodol.
 • Mae hwn yn ddigwyddiad di-drafftio. Bydd cosbau yn cael eu dyfarnu ar gyfer troseddwyr!
 • https://events.britishtriathlon.org/information/view/openwaterswimming

18. A fydd lluniau ar gael o'r digwyddiad?

Bydd ein ffotograffydd swyddogol, Alan Dop, yn tynnu lluniau o'r digwyddiad. Bydd rhain yn cael eu harddangos ar ein gwefan. Os ydych yn dymuno prynu copi o unrhyw ffotograff (au), gellir gwneud hyn yn:

www.alandop.com/triathlonpwllheli2015

19. Fedra i archebu crys-T ar gyfer y digwyddiad?

I’w gadarnhau

20. A fydd y llwybrau beicio a rhedeg wedi ei arwyddo?

Mi fydd arwyddion a swyddogion allan ar y cwrs yn dangos y ffordd ac unrhyw fannau penodol sydd angen bod yn wyliadwrus ohonynt.

21. Beth sy'n digwydd ar ôl y daith?

Cyflwyniad yn Plas Heli mor fuan a ffosib wedi i bawb orffen. Fydd y Deck Cafi/Bar yn darparu bwyd a diod a’r eich cyfer.

22. Pwy yw'r Corff Llywodraethu?

Am fanylion ewch i wefan Triathlon Prydain

21. Rwyf am wylio'r ras- pa gyngor y gallwch ei roi i mi ar ble i wylio?

Bydd gennym ardal gwylwyr ddynodedig yng Nghanolfan Hamdden Pwllheli lle gallwch edrych dros yr ardal ”transition” brysur. Byddai'r cystadleuwyr yn croesawu unrhyw anogaeth o amgylch y ffordd, felly ewch allan i gefnogi. Edrychwch ar y llwybr YMA.

22. Allwn ni gofrestru fel tîm?

Fedrwch mewn ras tîm gyda 3 o bobl, un ar gyfer pob cam (nofiwr, seiclwr a rhedwr), neu fel arall gallwch gystadlu yn digwyddiad y tîm gyda 2 o bobl, un person yn gwneud dau o'r tri cham.

23. Sut fedra i gysylltu efo chi, y trefnydd?

Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach, cysylltwch gyda ni ar: sportive@plasheli.org

Cofiwch:

 • Fwynhau
 • Gwthio eich hun
 • Dilyn Rheolau'r Ffordd Fawr a bod yn ddiogel
 • Gwisgo helmed

Peidiwch a:

 • Gollwng sbwriel
 • Ymddwyn mewn modd a allai dramgwyddo pobl erail
 • Rhwystro llif traffig
 • Beicio mewn grwpiau mawr yng nghanol y ffordd
 • Beicio ar ochr anghywir y ffordd

Drwy gofrestru ar-lein  rydych yn cydnabod y datganiad canlynol:

Datganiad

Yr wyf yn datgan y byddaf yn cadw at y Rheolau Corff Llywodraethol Triathlon Prydain, ac fy mod yn ffit i gymryd rhan yn y digwyddiad. Ni fyddaf yn dal trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am unrhyw anaf neu golled. Deallaf fod unrhyw benderfyniad terfynol ynghylch y digwyddiad yn nwylo y trefnydd sef Plas Heli Cyf.

triathlonFrontPage


 

       Swim                             Beic                           Running

Nofio Dwr Agored 750m             Seiclo 20km                             Rhedeg 5km


 

Sportive and Triathlon Sponsors

 • PlasHeliLogo.jpg
 • Spar_y_maes.JPG
 • harlech.PNG
 • Dafodil2.jpg
 • jonesOGymruX500.jpg

Cysylltiadau &

 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • logogwynedd.gif
 • ryalogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • WGLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • psc_logo_new.png
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG