LlynCoastalSportivex3001. Faint oed sydd rhaid i mi fod i gymryd rhan?

Mae’n rhaid i bawb fod dros 13 oed.  Rhaid i unrhyw un sy’n iau na 18 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad. Ni fydd ceisiadau yn cael eu derbyn gan gystadleuwyr o dan ddeunaw heb fod ffurflen caniatâd rhieni wedi ei gwbwlhau, ei lofnodi a’i ddychwelyd at y trefnwyr (ffurflen ar gael i'w lawrlwytho ar y dudalen cofrestru).

 

2. Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gofrestru ar y we?

Cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau fydd yn  cynnwys amseroedd cychwyn a gwybodaeth bwysig eraill. Yn y cyfamser cadwch lygad ar ein tudalennau facebook a twitter yn ogystal â gwefan Plas Heli a’r gyfer unrhyw ddiweddariadau.

 

3. Beth sy'n cael ei gynnwys ym mhris y digwyddiad?

 • Toiledau a chawodydd gwryw a benyw
 • Cyfleusterau parcio ym Mhlas Heli
 • Bwyd ar diwedd y ras yn Plas Heli
 • Gorsaf bwyd ar gael yn Clwb Hwylio Aberdaron, a bydd dwr ar gael ar y cwrs
 • Ffotograffiaeth broffesiynol
 • Cymorth mewn argyfwng
 • Medal i orffenwyr
 • Pecyn rhodd wrth gofrestru
 • Llwybr gyda golygfeydd anhygoel

 

4. Pryd mae’r Sportiff ac am faint o’r gloch?

Dydd Sadwrn 8fed o Ebrill 2017.  Byddwn yn cychwyn y beicwyr mewn grwpiau. Grwp cyntaf i ddechrau am 9:00 yn y bore.

 

5. Pwy yw'r Corff Llywodraethu?

Beicio Prydain – am fwy o fanylion ewch i’w gwefan

 

6. Beth yw rheolau’r digwyddiad? 

Nid yw hwn yn ddigwyddiad cystadleuol - sportif ydyw nid ras, ac mae ar ffyrdd agored.  

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o dan Rheolau Sportiff Beicio Prydain, Rydych yn derbyn y rheolau hyn trwy gofrestru i’r digwyddiad.

Mae gwisgo helmed beicio o Safon CE EN1078 yn orfodol i bawb.

Reidiwch yn gyfrifol:

https://www.britishcycling.org.uk/knowledge/skills/sportives-ridesmart/article/izn20151117-Sportives--Ridesmart--How-to-descend---Ridesmart-0

https://www.britishcycling.org.uk/knowledge/skills/sportives-ridesmart/article/izn20151117-Sportives--Ridesmart--How-to-ride-safely-on-the-road---Ridesmart-0

https://www.britishcycling.org.uk/knowledge/skills/sportives-ridesmart/article/izn20151117-Sportives--Ridesmart--Related-How-to-corner---Ridesmart-0

LlynCoastalSportive2Show 

8. Cofrestru ar y penwythnos – pryd a lle?

Bydd modd cofrestru ym Mhlas Heli ar:

 • ddydd Gwenner 7fed Ebrill rhwng 09:00 a 18:00
 • ddydd Sadwrn  y 8fed o Ebrill rhwng  07:00 a 08:30

Annogwn gynifer ohonoch phosibl i gofrestru ar y dydd Gwener i osgoi rhuthro ac i wneud petha’n haws i chi ar y dydd Sadwrn. Mae'n rhaid i bawb gofrestru er mwyn casglu eich pecyn digwyddiad.

Bydd eich pecyn digwyddiad yn cynnwys eich rhif. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi allu sicrhau fod gennych feici(au) addas, helmedau (gorfodol), rhifau brys ac ati.

 

9. Ble mae'r lleoliad?

Plas Heli, Glan Y Don , Pwllheli LL53 5YT

10. Alla i ddefnyddio beic mynydd?

Er mai beic ffordd fydd fwyaf addas, gallwch ddefnyddio beic mynydd.

 

11.  Beth ddylwn i ddod efo mi?

ID rhag ofn, bwyd,ffôn symudol, dillad sbâr priodol, pwmp a thiwbiau mewnol sbâr. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich beic a'r offer yn addas i'r ffordd fawr.

 

12. A fydd y llwybr wedi ei arwyddo?

Mi fydd arwyddion a swyddogion allan ar y cwrs yn dangos y ffordd ac unrhyw fannau penodol sydd angen bod yn wyliadwrus ohonynt.

 

13. A oes cyfyngiadau amser i orffen?

Mae'n rhaid i bawb gwblhau'r cwrs o fewn 6 awr i gael safle.

 

14. A fydd unrhyw gymorth meddygol?

Mi fydd Ambiwlans St John’s yn bresennol yn ogystal â swyddogion Cymorth Cyntaf.

 

15. A fydd unrhyw gefnogaeth fecanyddol?

I'w gadarnhau

 

16. Beth sy'n digwydd ar ôl y daith?

Bydd bwyd i bawb sydd yn cymryd rhan ym Mhlas Heli ar y diwedd.

 

20. Beth yw'r polisi ad-daliad?

Hawl y trefnwyr yn unig yw penderfynu ar unrhyw ad-daliad / trosglwyddiadau.

 

21. Lle fedra i aros dros nos?

Ewch i wefan Ymweld ag Eryri am fwy o fanylion.

 

22. Sut fedra i gysylltu efo chi, y trefnydd?

Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach, cysylltwch gyda ni ar:

post@plasheli.org

 

Cofiwch:

 • Fwynhau
 • Gwthio eich hun
 • Dilyn Rheolau'r Ffordd Fawr a bod yn ddiogel
 • Gwisgo helmed

Peidiwch â:

 • Gollwng sbwriel
 • Ymddwyn mewn modd a allai dramgwyddo pobl erail
 • Rhwystro llif traffig
 • Beicio mewn grwpiau mawr yng nghanol y ffordd
 • Beicio ar ochr anghywir y ffordd

 

Drwy gofrestru ar-lein  rydych yn cydnabod y datganiad canlynol:

Datganiad

Yr wyf yn datgan y byddaf yn cadw at y Rheolau Corff Llywodraethol Beicio Prydain, ac fy mod yn ffit i gymryd rhan yn y digwyddiad. Ni fyddaf yn dal trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am unrhyw anaf neu golled. Deallaf fod unrhyw benderfyniad terfynol ynghylch y digwyddiad yn nwylo y trefnydd sef Plas Heli Cyf.

Sportive and Triathlon Sponsors

 • PlasHeliLogo.jpg
 • Spar_y_maes.JPG
 • harlech.PNG
 • Dafodil2.jpg
 • jonesOGymruX500.jpg

Cysylltiadau &

 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • logogwynedd.gif
 • ryalogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • WGLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • psc_logo_new.png
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG