Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Rydym yn falch o groesawu Heidi Bakewell i'r tim, fel Rheolwr Bar ac Arlwyo Plas Heli. Llongyfarchiadau hefyd a chroeso i'i Cogydd diweddaraf i ymuno a'r tim, Stephen Jones, sy'n ymuno a'r Prif Gogydd Gareth Williams ac Annwen Thomas yn y Gegin.

Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth gweini llawn yn y Bwyty, felly dewch draw, dewisiwch fwrdd gyda'ch holl olygfa o fae Tremadog, ac ymlaciwch tra'n mwynhau pryd o fwyd a diod wedi'w baratoi yn ffres ar y safle.

Mwynhewch ddiod bach ar y Dec Uchaf, gan dreulio gyda'r nos o dan gynhesrwydd y gwresogyddion allanol.

Dewch draw i'n Lolfa Hwylwyr, sydd ar agor rhwng 8am a 5pm am frecwast tan 10am, a byrbrydau tan 5pm. Mae'n ddelfrydol os yn treulio diwrnod ar y traeth yn Glanydon, neu eisiau egni ar ol diwrnod ar y dwr. Mae hefyd yn le gwych i dreulio amser os ydych yn methu mynd ar y dwr oherwydd y tywydd, gyda Tenis Bwrdd i'ch diddannu.

Bydd y Cwt Hufen Ia newydd ar agor tu allan i Plas Heli yfory. Gwyliwch allan am yr arwyddion, Bydd gennym amrywiaeth o flasau hufen ia Welsh Maid ar gael, gyda diodydd oer a siocledi hefyd ar gael, gwych os am dreulio diwrnod ar y traeth. 

 IMG 2904

Y Dec Uchaf

IMG 2898

Y Lolfa Hwylwyr newydd, gyda Bar Brecwast rhwng 8am a 10am, a Bar byrbrydau rhwng 8am a 5pm. 

 

 

 

Dewch draw i Plas Heli i glywed hanesion a stori adnewyddu 'Gwylan', un o hen gychod Aberdaron. Bydd gyfle hefyd am sgwrs gyda'r rhai fu'n rhan o'i hatgyweirio, a gyda Dewi Alun, sydd wedi creu'r ffilm. Beth am wneud noson ohoni? Dewch draw am bryd o fwyd oddi ar fwydlen y noson am bris gostyngedig o £6. Bydd angen archebu bwyd o flaen llaw. Dewisiadau o Lasagne, Lasagne Llysieuol, Cyw Iar mewn basged, neu Fyrger Llysieuol, popeth wedi'w weini gyda sglodion. Darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth.

Cynhelir Sportif Arfordirol Pen Llyn ar yr 8fed o Ebrill, 2018.

Ydych chi wedi cofrestru? Dewch draw i fwynhau'r her a'r olygfa odidog o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, neu dewch i gefnogi'r rhai dewr ar eu taith o 50 milltir o amgylch arfordir Llŷn.

Am fwy o fanylion, neu i gofrestru, cliciwch yma.

Bydd manylion ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i'w gweld yma yn fuan. Croesawn ddatganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd gyda diddordeb ymuno a Bwrdd Cyfarwyddwyr Plas Heli.

20 months since first opening its doors, Plas Heli, has lot to be proud of. From hosting International and National Sailing Events, to cultural and social events, Plas Heli is rapidly gaining a reputation as the go to place for Functions and Weddings in the area.

Ar gyfer 2017, mae Hwyl yr Heli wedi tyfu, a bydd yn Wyl i ddathlu dwy flynedd ers agor drysau Plas Heli am y tro cyntaf. Yn ogystal a bod yn gyfle i weld yr adeilad a dathlu'r oll sydd wedi'w gyflawni dros y ddwy flynedd, bydd hefyd yn gyfle i gymdeithasu, mwynhau talentau lleol, arddangosfeydd coginio, yn ogystal a'r gweithgareddau ar ddwr a thir sydd wedi bod yn rhan boblogaidd o Hwyl yr Heli o'r cychwyn. Eto eleni byddwn yn cydweithi oa chlybiau awyr agored lleol, i ddarparu sesiynnau blasu mewn meysydd er enghraifft hwylio, ceufadu, padlfyrddio, rhwyfo a llawer mwy.

Gwnewch nodyn o'r dyddiad, -y 10fed o Fehefin, a bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiad yn fuan!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Gwasanaeth Bwyd Harlech Foodservice a Spar Pwllheli yw Noddwyr Sportif Arfordirol Llyn ar yr 8fed o Ebrill, a Thriathlon Pwllheli ar yr 2il o Orffennaf, 2017.                      

  harlech                 Spar y maes

Hoffem ddiolch o waelod calon i'r ddau gwmni am eu cefnogaeth parhaus i'r digwyddiadau yma.

Mae Plas heli yn cynnig Cinio Sul ar ffurf Carferi.  Mae'r cinio Sul yn profi'n boblogaidd iawn, felly rydyn yn argymell archebu bwrdd o flaen llaw. Ymunwch a ni a mwynhewch olygfeydd godidog o Eryri dros Fae Tremadog.

Mae Plas Heli yn falch o gyhoeddi fod ein Cadeirydd, Stephen Tudor wedi ei enwebu ar gyfer gwobr Hwyliwr y Flwyddyn 2016 gan gylchgrawn Afloat, sydd hefyd wedi ennill Pencampwriaeth ISORA gyda 'Sgrech'.SGRECH

Dewch draw i Plas Heli ar gyfer Partion Penblwydd eich plant

Y Neuadd Fawr yn Plas Heli, yw'r lleoliad perffaith ar gyfer Partion Penblwydd eich plant. Os ydych yn chwilio am leoliad gyda digonedd o le i gynnal gemau, disco, ac yn y blaen, yna Plas Heli yw'r lle i chi. Gallwn ddarparu bwyd ar eich cyfer o fwyd 'bys a bawd', i bryd poeth. sydd yn cwrdd a'ch anghenion, er mwyn sicrhau y bydd parti eich plentyn yn byw yn y cof am amser hir. 

Dewch i roi cynnig ar ein Castell Neidio Ras Rwystrau unigryw yn y Brif Neuadd.

I drefnu eich parti, cysylltwch a Plas Heli ar: 01758 613 343.

 

DSC00859

Ar y 25ain o Fedi bydd Plas Heli yn cynnal diwrnod o weithgareddau ar lan y mor Glan Don a Plas Heli sef Hwyl yr Heli. Mewn cydweithrediad gyda chlybiau awyr agored lleol, sydd yn cynnig sesiynnau Rhwyfo, Hwylio, Ceufadu, Padl fyrddio ac yn y blaen, byddwn yn cynnig sesiynnau awr o hyd i blant ac oedolion, gyda'r clybiau yno i ddelio ag unrhyw ymholiadau i ymuno a'u clybiau.

Yn ogystal a'r sesiynnau ar y dwr, fe fydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y traeth yn cynnal gemau traeth, a bydd castell bownsio a thrampolinau, yn ogystal a phaentiwr wynebau i'r plant ieuengaf. I'r oedolion a rhieni sydd ddim yn dymuno ymuno yn y gweithgareddau, bydd Y Dec, sef caffi a bwyty Plas Heli ar agor gydol y dydd gyda lluniaeth ar gael.

Rhywbeth i bawb yn Plas heli.

Am fwy o fanylion am Hwyl yr Heli, neu i gofrestru eich enw ar un o'r sesiynnau blasu, cysylltwch a David neu Nia yn Plas Heli ar 01758613343, neu sgroliwch lawr am ein Cwestiynnau Cyffredin.

Am gopi o'r poster, cliciwch: For a copy of the poster, click:

POSTER

 

Hwyl yr Heli 2016

Cwestiynnau Cyffredin

Faint oed sydd angen i mi fod i gymryd rhan?

I ddiogelu’ch lle, cysylltwch a Plas Heli. Fe fydd rhai nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar y dydd, ond gwell diogelu  lle ymlaen llaw.

Ceufadu 11+ oed
Hwylio Oed 8+ oed
Rhwyfo oed 14+ oed
SUP(Padl Fyrddio) 8+ oed

Mae pob gweithgaredd AM DDIM.

Pa weithgareddau/adloniant arall fydd ar gael?

Bydd yr holl weithgareddau dwr am ddim, ar draeth Glan y Don, Pwllheli.

Mae yna rhywbeth i’r teulu gyfan, does ddim angen archebu o flaen llaw ar gyfer y canlynol:

Castell neidio
Paentio Wynebau
Wal Corryn (Spider Wall)
Siwrne ar y Tren bach o ganol Pwllheli i Plas Heli.
Gemau Traeth.

Pryd mae Hwyl yr Heli ac am faint o’r gloch?

Dydd Sul, 25ain o Fedi 2016. 

Bydd y sesiwn cyntaf ar y dwr, yn cychwyn am 10:00am a phob awr gyda’r sesiwn olaf am 3:00pm. Mae angen i fynychwyr y sesiynnau ar y dwr, gyrraedd 15 munud cyn cychwyn y sesiwn i gofrestru yn Plas Heli er mwyn derbyn band “tali”. Bydd angen ei ddychwelyd i’r man cofrestru wedi i chi orffen y sesiwn.

Pa gyfleusterau sydd ar gael yn ystod y digwyddiad?

Toiledau a chawodydd gwryw a benyw

Cyfleusterau parcio am ddim yn maes parcio wrth ochr Plas Heli.

Cofrestru ar y penwythnos – pryd a lle?

Rydym yn argymell i chi gofrestru mlaen llaw oherwydd fod nifer cyfyngedig o lefydd a’r gael. I archebu lle cysylltwch a Plas Heli a’r 01758 613343.

Bydd modd cofrestru ym Mhlas Heli ar:

Dydd Sul y 25ain o Fedi 09:00 y.b ymlaen, ac argymhellwn i chi gyrraedd o leiaf 15 munud cyn gychwyn eich sesiwn.

Annogwn gynifer ohonoch i gofrestru cyn y dydd Sul i osgoi rhuthro ac i wneud pethau’n hwylus i chi ar y dydd.

Ble mae'r lleoliad?

Plas Heli, Glan Y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Parcio ar y diwrnod?

Mae maes parcio  cyngor Gwynedd AM DDIM wrth ochr Plas Heli, sydd tua 50m oddi wrth y traeth.

Beth ddylwn i ddod efo mi?

Mi fyddwch yn derbyn yr holl offer iechyd  diogelwch a’r gyfer  eich sesiwn gan Plas Heli a’r y diwrnod. Dewch a dillad i newid, esgidiau i wlychu/neu neoprene, a thowel. Mae croeso i chi ddod a wet-suite efo chi, ond mae gennym ddarpariaeth yn Plas Heli.

Rwyf am wylio'r gweithgareddau- pa gyngor y gallwch ei roi i mi ar ble i wylio?

Bydd gennym ardal i wylwyr ym Mhlas Heli ar y llawr 1af a’r 2il lawr, lle gallwch edrych dros ardal Bae Tremadog.

A oes unrhyw le i gael rhywbeth i'w fwyta ac yfed?

 Bydd lluniaeth ar gael i’w brynu o Gaffi a Bwyty’r Dec yn Plas Heli, sydd ar y llawr cyntaf. 

Sut fedra i gysylltu efo chi, y trefnydd?

 Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach, cysylltwch â ni ar: post@plasheli.org neu 01758 613343.

 

Trwy gofrestru rydych yn cydnabod y datganiad canlynol:

Datganiad:
Yr wyf yn datgan fy mod yn ddigon iach a heini i gymryd rhan yn y digwyddiad/gweithgareddau. Ni fyddaf yn dal trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am unrhyw anaf neu golled. Deallaf fod unrhyw benderfyniad terfynol ynghylch y digwyddiad yn nwylo y trefnydd sef Plas Heli Cyf. Byddaf yn gadael i staff Plas Heli a’r Hyfforddwyr wybod am unrhyw anhwylder meddygol.

Cysylltiadau &

 • youth sailing.jpeg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ryalogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • psc_logo_new.png
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • WGLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • Plas-Menai.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430