Mae yma nawr reswm arall i chi ymweld a Plas heli! Yn ddiweddar rydym wedi gosod Peiriant Golchi KIS newydd sbon ar y safle, a all gael ei ddefnyddio 24awr y diwrnod. Perffaith ar gyfer dillad, dillad gwely, sychu siwtiau gwlyb, a hynny am bris rhesymol. Treuliwch amser yn y Bar a'r Caffi yn ymlacio tra'n aros. Wedi'w leoli ar flaen yr adeilad, does dim modd ei fethu ar eich ffordd i lawr i'r traeth. Golchwch a sychwch eich dillad am cyn lleied a £6!

 

KIS WASHING MACHINE

HallSwedishRoedd hi'n ddiwrnod andros o brysur yn Plas Heli heddiw! Ni roddodd y tywydd garw heddiw ddiwedd ar y diwrnod o hyfforddiant i dimau Olympaidd Hwylio 49er Sweden, gan eu bod wedi gwneud defnydd da o'r Neuadd i wirio eu cychod. Ymwelodd Maxine Rhodes, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Beicio Cymru hefyd i drafod Grŵp Cylch Cymdeithasol Plas Heli, sydd wedi cychwyn yn ddiweddar.

 

  

SWedCrowdSwedish Olympic Sailing team. Maxine Rhodes, Welsh Cycling & Huw Williams Plas Heli

SW2Huw Williams o Blas Heli efo Tîm Olympaidd Sweden Croeso cynnes gan Plas Heli a Phen Llyn i dîm 49erFX Olympaidd Sweden sy'n hyfforddi yma y mis hwn wrth baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 2020

 

Peter, Vicky a Tim Mojito yn Enill wobr uchaf ISORA 

MojitoLlongyfarchiadau Mawr i Peter, Vicky a thîm Mojito am ennill prif wobr ISORA sef Pen Y Blaidd.

Roedd ISORA yn dathlu diwedd y tymor ar nos Sadwrn 11eg o Dachwedd. yn noson gwobruo yn Dun Laoghaire.

Rydym hefyd wrth ein bodd yn adrodd bod Clwb Hwylio Pwllheli wedi ennill y 'Tlws Victoria' sef y tîm clwb efo'r sgôr uchaf eto yn 2017. Mojito, Sgrech, Jackknife ac Aquaplane oll yn cyfrannu at lwyddiant y tîm.

Llongyfarchiadau

 

 

Fel y gwyr rhai ohonoch, rydym wedi croesawu Huw Williams i Plas Heli fel Cydlynydd Datblygu Busnes a Chymuned Plas Heli. I'r rheiny ohonoch sydd yn adnabod Huw, fe wyddoch y bydd yn dod a'i frwdfydedd a'i syniadau gydag o i Plas Heli. Edrychwch allan am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau cyffrous.

As many of you may be aware we have welcomed Huw Williams to Plas Heli as our new Business and Community Development Coordinator.

Those of you who know Huw, will know that he is briming with enthusiasm and ideas, and brings this, and more with him to Plas Heli.

Look out for new events, activities and loads of exciting developments.

Rydym yn falch o groesawu Heidi Bakewell i'r tim, fel Rheolwr Bar ac Arlwyo Plas Heli. Llongyfarchiadau hefyd a chroeso i'i Cogydd diweddaraf i ymuno a'r tim, Stephen Jones, sy'n ymuno a'r Prif Gogydd Gareth Williams ac Annwen Thomas yn y Gegin.

Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth gweini llawn yn y Bwyty, felly dewch draw, dewisiwch fwrdd gyda'ch holl olygfa o fae Tremadog, ac ymlaciwch tra'n mwynhau pryd o fwyd a diod wedi'w baratoi yn ffres ar y safle.

Mwynhewch ddiod bach ar y Dec Uchaf, gan dreulio gyda'r nos o dan gynhesrwydd y gwresogyddion allanol.

Dewch draw i'n Lolfa Hwylwyr, sydd ar agor rhwng 8am a 5pm am frecwast tan 10am, a byrbrydau tan 5pm. Mae'n ddelfrydol os yn treulio diwrnod ar y traeth yn Glanydon, neu eisiau egni ar ol diwrnod ar y dwr. Mae hefyd yn le gwych i dreulio amser os ydych yn methu mynd ar y dwr oherwydd y tywydd, gyda Tenis Bwrdd i'ch diddannu.

Bydd y Cwt Hufen Ia newydd ar agor tu allan i Plas Heli yfory. Gwyliwch allan am yr arwyddion, Bydd gennym amrywiaeth o flasau hufen ia Welsh Maid ar gael, gyda diodydd oer a siocledi hefyd ar gael, gwych os am dreulio diwrnod ar y traeth. 

 IMG 2904

Y Dec Uchaf

IMG 2898

Y Lolfa Hwylwyr newydd, gyda Bar Brecwast rhwng 8am a 10am, a Bar byrbrydau rhwng 8am a 5pm. 

 

 

 

Dewch draw i Plas Heli i glywed hanesion a stori adnewyddu 'Gwylan', un o hen gychod Aberdaron. Bydd gyfle hefyd am sgwrs gyda'r rhai fu'n rhan o'i hatgyweirio, a gyda Dewi Alun, sydd wedi creu'r ffilm. Beth am wneud noson ohoni? Dewch draw am bryd o fwyd oddi ar fwydlen y noson am bris gostyngedig o £6. Bydd angen archebu bwyd o flaen llaw. Dewisiadau o Lasagne, Lasagne Llysieuol, Cyw Iar mewn basged, neu Fyrger Llysieuol, popeth wedi'w weini gyda sglodion. Darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth.