Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

A copy of the Plas Heli Child Protection Policy is available here

Mae copi o'r hysbyseb lle i geisio expresion o ddiddordeb ar gyfer Cyfarwyddwyr Cyf Heli Plas

Yma

Y Cwmni
Peli Heli Cyf, gweithredwr Hwylio Cymru yr Academi Genedlaethol a Chanolfan Digwyddiadau, yn gwmni di-elw gydag atebolrwydd cyfyngedig drwy warant.

Bydd y Cwmni yn gosod y fframwaith polisi ar gyfer y defnydd o'r cyfleuster ac yn sicrhau ei fod yn cyrraedd y safonau uchaf o onestrwydd a phroffesiynoldeb ac yn unol ag amcanion y Cwmni fel y nodir yn yr Erthyglau Cymdeithasiad sy'n cynnwys y Datganiad o Weledigaeth.

Bydd y Cwmni yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud y cyfleuster ar gael i'w defnyddio ar gyfer:
• digwyddiadau, gan gynnwys digwyddiadau hwylio
• addysg grwpiau cymuned defnyddwyr
• aelodau o'r gymuned
• grwpiau cymunedol
• clybiau a gan gynnwys clybiau gweithgareddau awyr agored a grwpiau
• Clwb Hwylio Clwb Hwylio Pwllheli.

Bydd y Cwmni yn cynnal Adolygiadau Strategol o bryd i'w gilydd fel y gall y Cwmni yn parhau yn llwyddiannus gyflawni ei genhadaeth a sicrhau bod yr Academi yn arweinydd ym maes datblygu ieuenctid trwy hwylio a phrofiad cychod ar-y-dŵr.

Er y bydd y Cwmni yn "nid am elw" sefydliad a fydd yn dangos ei hyfywedd ariannol a chynaliadwyedd drwy gyllidebu effeithiol a chynllunio busnes. Rhaid iddo geisio gwneud gwargedion blynyddol ac adeiladu cronfeydd wrth gefn craffu a newid y cyllidebau ariannol, cyfrifon a datganiadau ariannol nes maent yn cyflawni amcanion y Cwmni.

Mae taliadau buddrannau a / neu ddosbarthiadau i aelodau'r Cwmni yn cael ei wahardd ac mae'n rhaid i'r Cyfarwyddwyr wneud cais elw'r Cwmni yn hyrwyddo Amcanion y Cwmni
Bydd y Cwmni yn sicrhau bod y cyfleuster ar bob adeg ac ym mhob maes o weithgaredd, yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant.

Bydd y Cwmni yn sicrhau bod yr holl benodiadau staff a chytundebau cyflogaeth ymrwymo i gwrdd â'r safonau a ddarperir gan y Cwmni.

Bydd y Cwmni yn sicrhau diogelwch daliadaeth ac, i'r graddau yn unig nad yw'n groes i amcanion Cyf Heli Plas, yn cefnogi amcanion y Clwb Hwylio Clwb Hwylio Pwllheli fel y galon preswyl a ffynhonnell gwybodaeth ac arbenigedd hwylio a.

Y Cwmni, trwy ei weithgareddau ei hun a'r camau y grwpiau defnyddwyr a chlybiau: -
• Cefnogi pobl o bob oedran, cefndir, gallu, ac yn enwedig pobl ifanc, i ddatblygu eu potensial
• Ceisio y safonau uchaf ym mhob gweithgaredd yr Academi
• Rheoli broffesiynol ac yn effeithlon
• Gwerthfawrogi a pharchu'r staff a gwirfoddolwyr
• Yn briodol harneisio brwdfrydedd gwirfoddolwyr a chefnogwyr
• Rheoli'r cyfleuster ac offer i'r safonau uchaf
• Cyfathrebu'n effeithiol ac yn agored

Y BWRDD

Bydd y Bwrdd y Cwmni yn cynnwys un ar ddeg aelod gyda chymysgedd addas o gefndiroedd a phriodoleddau ac yn meddu  ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i reoli'n effeithiol y Cyfleusterau.

Bydd y Cyfarwyddwyr cychwynnol yn cymryd rôl ragweithiol yn natblygiad yr Llywodraethu a strategaethau busnes ac yn benodol, mewn amser, penodiad y Prif Swyddog Gweithredol (Rheolwr y Ganolfan) a fyddai wedyn yn cymryd yn ganiataol gyfrifoldebau gweithredol o ddydd i ddydd.

Bydd proses ddethol cymeradwy apwyntiadau i ddewis yr aelodau cychwynnol y Bwrdd ar sail matrics cytunedig o sgiliau.

I ddechrau, bydd tri Aelod Lleyg ymhlith yr un ar ddeg aelodau'r bwrdd (Cyfarwyddwyr). Bydd y Aelodau Lleyg (Cyfarwyddwyr) yn helpu i sicrhau bod y Bwrdd yn ymwybodol o agweddau y cyhoedd o faterion yn cael eu trafod a sicrhau bod cyfathrebu cyhoeddus yn cael eu gwneud mewn ffordd sy'n ddealladwy i'r rhai nad ydynt yn arbenigwyr.

Hefyd, bydd tri 'Cynrychiolwyr Grŵp Defnyddwyr' a fydd yn sicrhau bod barn y defnyddwyr yn cael eu cyfleu i'r Bwrdd. Bydd y rhain yn 'Cynrychiolwyr' yn bresennol a siarad mewn Cyfarfodydd Bwrdd ond ni fydd yn aelodau o'r Bwrdd (Cyfarwyddwyr) neu sydd â hawliau pleidleisio. Bydd y Bwrdd, fodd bynnag, yn cymryd ystyriaeth lawn i'w barn wrth wneud penderfyniadau.

I ddechrau, efallai y Cyfarwyddwyr yn gwasanaethu ar y Bwrdd am dair blynedd cyn eu bod yn gymwys i gael eu hail-ethol ac ni chaiff unrhyw gyfarwyddwr wasanaethu am fwy na naw mlynedd yn olynol. Mae Cyfarwyddwr sy'n ymddeol mewn CCB, os yw'n barod i weithredu, yn cael ei ail-benodi amodol ar uchafswm o naw mlynedd yn olynol.

Gan ddefnyddio'r Matrics fel canllaw, bydd aelodau'r Bwrdd y Cwmni yn cael eu recriwtio i lenwi swyddi gwag wrth iddynt godi.

Y Pwllgor

Bydd pwyllgorau yn cael ei sefydlu ee digwyddiadau, cyllid, cymunedol, defnyddwyr, marchnata a.y.b

 

 

DIRECTORS
The initial Directors of the Board of Plas Heli Cyf will be responsible for the strategic direction of Plas Heli Cyf as the Welsh National Sailing Academy and Event Centre and will ensure that the facility operates in accordance with the objectives of the company as set out in the Articles of Association.

It is expected that the initial Directors will assume a proactive role in the development of the Governance and business strategies and specifically, in time, the appointment of the Chief Executive Officer (Centre Manager) who would then assume executive responsibilities on a day to day basis.

The Directors will monitor the performance of the company and assist in the development of business opportunities and the promotion of the facility as an Academy for education and community use.

Key Responsibilities and Obligations of a Board Member/Director:
Please note that these are in addition to the statutory duties of directors in the Companies Act 2006 which will apply and details of which can be provided on request.
1. Corporate Management

 • Oversee the development, prioritisation and implementation of Plas Heli Cyf’s business strategy, policies, plans and budgets.
 • Through utilisation of best organisational development and human resources policies and practices, shape and drive service delivery to motivate all employees, enabling them to provide a high quality service to user groups, clubs and customers.
 • Provide motivational leadership, support and development to the Executive and senior management team and all staff, maximising the organisation’s capability and ensuring it operates in a way that responds to the organisation’s priorities as well as stakeholders’ needs and expectations.
 • Ensure that Plas Heli Cyf conforms to and is aware of best practice in all areas including equality, diversity, access and inclusion. Working closely with the various and diverse communities that the Group is part of.
 • Ensure that decisions taken by the Board are in Plas Heli Cyf’s best interests and that legal, regulatory and moral responsibilities are met.
 • Ensure Plas Heli Cyf is well managed and business plans, financial plans, policies and budgets are adopted that set out and deliver objectives that are achievable.
 • Be familiar with the work of Plas Heli Cyf, attend appropriate training and induction events to keep knowledge up to date and relevant and represent Plas Heli Cyf as required.
 • Ensures that Plas Heli Cyf deploys resources appropriately to fulfil the requirements of the funding authorities and meet the agreed output targets.
 • Ensures that, throughout the company, there is knowledge and appreciation of the Welsh Language and that the Language Policy is adhered to.
 • Participate in regular appraisal of performance in order to strengthen the Board and governance.

2. The Board

 • Attend Board and Committee meetings regularly, participate fully in discussions and share responsibility within the decision making process.
 • Declare any conflicts of interest and withdraw from any proceedings of the Board where a conflict may exist.
 • Periodically review and make recommendations on Governance structures, standards and policies together with the framework of delegated authority and reporting systems so that Board members are able to control and monitor Plas Heli Cyf’s work effectively.
 • Help maintain a skilled and experienced Board. Keep under review the membership of the Board, any Subsidiaries and/or committees, to ensure appropriate levels of skills, experience, and representation, leading on development and the recruitment of new members when necessary.
 • Board Members recognise a shared responsibility for decisions of the Board and undertake to abide by decisions of the Board and its Committees and uphold the doctrine of collective responsibility.
 • Treat Board information and discussions as confidential until advised to the contrary.
 • Be as open in communication within the Board as possible.
 • Request and consider the professional advice of Officers and others before reaching any decision.
 • Consider the need for external advice to the Board where there are material concerns about matters of probity or business interests.
 • Not to do anything to undermine the work or reputation of Plas Heli Cyf.
 • Comply with Plas Heli Cyf’s policies relating to gifts and hospitality.
 • Ensure commitment to Plas Heli Cyf’s Equal Opportunities and Welsh Language Policy.
 • Be involved in the appointment (and if necessary the dismissal) of senior staff.
 • Board Members are expected to be members of at least one Committee.
 • Board Members are requested to provide whenever possible, at least six months notice of their intention to retire from the Board.

3. Promotion of Plas Heli Cyf

 • Promote Plas Heli Cyf externally to agencies, potential partners and in general ensure that good internal and external communications and relationships are developed.
 • Demonstrate a willingness to liaise with and better understand the needs of the user groups, clubs, clients and customers.
 • Develop and maintain strong working relationships with the local authorities, Government and other public, voluntary and private sector partners ensuring that water sports, outdoor pursuits and relevant associated activities continue to play a fundamental role in the overall sustainability of local communities.

4. Operational Services

 • Lead the organisation to achieve excellence in customer service to deliver appropriate local offers, ensuring that the activities of Plas Heli Cyf are carried out to the highest standards of integrity and professionalism and in accordance with regulatory requirements, statutory bodies, relevant legislation and best practice.
 • Ensure all activities associated with Plas Heli Cyf are managed effectively and efficiently, and that strategies are devised and implemented to enable customer involvement throughout Plas Heli Cyf.
 • Assist in the development of asset management and property strategies and policies to embrace Plas Heli Cyf’s objectives.
 • Assist with Plas Heli Cyf’s organisation development and human resource strategies.

President and Vice Presidents

Plas Heli Cyf will also have a President and Vice Presidents.

The role of the President and Vice Presidents is considered important as they will ensure that the Directors of Plas Heli Cyf follow the company’s objectives as set out in the Articles and in particular the Vision Statement.

They will also ensure adherence to the Company’s core values of integrity, dedication to excellence and service to member and guests.

The Vice Presidents will offer themselves as wise advisors or sounding boards for the Directors and Chief Executive Officer. 

The Vice Presidents will decide on the regularity and structure of their meetings They will not be members of the Board (Directors) or have voting rights. They will receive copies of Board meetings minutes and they will make recommendations to the Board who will take full account of their collective views.

They will, in consultation with the Directors, decide on the process of electing a President.

The role of a Vice President may suite a person who has expressed an interest in becoming a Director but considers that role to be too onerous or they are unable to make the level of commitment required of a Director.

The initial appointment of Vice Presidents will follow the same procedure adopted for the Directors.

ADVERTISMENT / HYSBYSEB
Mae Plas Heli Cyf, sy’n rhedeg Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a’r Ganolfan Digwyddiadau ym Mhwllheli, yn gwahodd rhai i fynegi eu diddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn Gyfarwyddwyr y cwmni di-elw hwn. Gwnewch gais cyn Medi 23ain am y pecyn gwybodaeth drwy e-bost at: plasheli.wnsa@gmail.com
Plas Heli Cyf the operator of The Welsh National Sailing Academy and Event Centre in Pwllheli seeks expression of interest from volunteers wishing to become Directors of the not for profit company. Apply, before 23rd September, for an information pack to : plasheli.wnsa@gmail.com

Is-gategorïau

Cysylltiadau &

 • CyfenterLogo.png
 • psc_logo_new.png
 • WGLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • ryalogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430